ผู้จัดทำ


มารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันจ้า ...


๑.นางสาวสุภาณิน ชัยชำนาญ เลขที่ ๒๖ ชั้นม.๖/๒
. ชื่อ-สกุล สุภาณิน ชัยชำนาญ  ชื่อเล่น  กล้วย

เกิดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๗  อายุ ๑๘ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๗ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๓๐

E-mail   kaakluay_crazii.cute@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๒๔๓๑-๘๔๙๙


ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสตูล   อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล๒.นางสาวโนลิซ่า ลารนู เลขที่ ๓๓ ชั้น ม. ๖/๒

 . ชื่อ-สกุล โนลิซ่า ลารีนู  ชื่อเล่น มายด์

เกิดวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๗  อายุ ๑๘ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๕๖ หมู่ ๔ ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๑๕๐

E-mail   teddy_poor@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๙๔๖๕-๓๒๖๔ประวัติการศึกษา

จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านสาครเหนือ   อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล

จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


  3. นางสาวศุภาพิชญ์ ดวงไข เลขที่ 39 ชั้นม. 6/2


. ชื่อ-สกุล ศุภาพิชญ์ ดวงไข  ชื่อเล่น  โบว์
เกิดวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๗  อายุ ๑๘ ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ ๒๐๑/๗ ถนนปานชูรำลึก ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ ๙๑๐๐๐
E-mail   suphaphit555@Gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๑๘๓-๔๙๕๖

ประวัติการศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศึกษาจากโรงเรียนเทศบาล2(วัดชนาธิปเฉลิม)อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์   อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แนะนำคุณครูที่ปรึกษาโครงงา


๑. คุณครูโสภิตา สังฆะโณ  วิชาภาษาไทย

จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์


  ๒. คุณครูเชษฐา  เถาวัลย์   วิชาคอมพิวเตอร์

จากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์