วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ที่ได้รับ สรุป.. เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ที่ได้รับ


1.    เห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวและนา มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด


2.    เพื่อสร้างจิตสา นึกที่ดีเข้าใจถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้


3.     เพื่อตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช